• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации


Определения:
Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.
Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.


Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.
Задължение за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето:
Това задължение има всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, като това лице е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи, т.е. достатъчно е алтернативното уведомяване и на една от тези институции. Това задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.
Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето, при постъпване на сигнал в Държавната агенция за закрила на детето, че дете се нуждае от закрила, председателят й го препраща незабавно в отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на детето за извършване на социално проучване и предприемане на мерки за закрила.
Действия на образователната институция при инцидент или проява на насилие между ученици и върху ученици
1. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие:
1.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или друго травматично събитие.
2. Приоритетна грижа за здравето на всички ученици, участници в инцидента или насилието.
2.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, сигнализира незабавно медицинското лице в училище, за установяване нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска помощ. /Медицинското лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при нужда, след което описва състоянието, интервенцията и причината за нея в медицинския журнал/.
3. Незабавно се сигнализира за случилото се:
3.1. директорът на образователната институция и класният ръководител;
3.2. родителите /настойниците, попечителите, други лица, при които детето е настанено като мярка за закрила на детето/ на учениците – пострадали от насилие или инцидент и тези, които са упражнили такъв.
3.3. Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Компетентна да предприеме мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на детето, това е адресът, на който детето пребивава. В случай на по-голяма оперативност и спешност може да се сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на училището по телефон, факс, електронна поща /данни за телефони, факс, електронна поща на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна са поместени на сайта на Агенцията за социално подпомагане /www.asp.government.bg/. До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и писмено до ДСП.
3.4. При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на насилие може да се подаде на Националната телефонна линия за деца 116 111 към Държавната агенция за закрила на детето, която е с национално покритие, денонощна и безплатна. Сигнал може да бъде подаден до Държавната агенция за закрила на детето и устно на телефон /централа/ 02/933 90 10, 02/933 90 11, факс 02/980 24 15, по електронна поща на e-mail: sacp.government.bg, в звеното за административно обслужване – приемна, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2. Данни за териториалните поделения на Държавната агенция за закрила на детето, до които може да се подаде сигнал, са налични на официалната електронна страница www.sacp.government.bg.
3.5. Органите на МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен работник/
4. При нужда от Кризисна интервенция: В случай на травматично /кризисно/ събитие, настъпило за група ученици, вследствие на участие или присъствие на инцидента или упражнено насилие, водещо до риск от увреждане на физическото или психическо здраве, е възможно да се сезира Държавната агенция за закрила на детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция. Данни за телефони, факс и електронен адрес на Агенцията са налични в сайта на ДАЗД /посочени и в т. 3.4/. Кризисна интервенция може да се осъществи и от Министерството на образованието и науката – от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, както и от психолози, работещи в социални услуги на територията на населеното място, в което е ситуирано училището, с активното действие и съдействие на дирекция „Социално подпомагане“, в качеството й на орган за закрила на детето на местно ниво.
5. Регистрация на инцидента или проявата на насилие: В тези случаи от страна на училищното ръководство се предприемат приоритетни и спешни мерки в грижа за здравето на ученика/учениците и сигнализиране на заинтересованите страни – родители, директор на училище, дирекция „Социално подпомагане“, след което случаят се регистрира в Регистър, създаден във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз. Обособява се досие, в което се прилагат писмените обяснения на служители, очевидци на случилото се, опис на хронологично предприетите действия и постигнати резултати в опазване на физическото и психическо здраве на децата – участници в инцидента и/или проявата на насилие. В случай на насилие задължително се предприемат и действия по разработения алгоритъм към Механизма за противодействие на училищния тормоз.
6. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от страна на служител в образователната институция – директорът на образователната институция предприема незабавни действия за проверка на фактите и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за резултатите, който представя на вниманието на началника на съответното регионално управление на образованието и на органите на МВР.
7. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инициденти и прояви на насилие – задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на заседение на екипа, създадан във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз във всяка образователна институция, с участието на социални работници от отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за анализ на случилото се и причините, които са го породили, както и планиране на мерки и действия, изпълнението на които ще доведат до трайно намаляване на случаите на насилие между деца, ученици и върху тях, и до снижаване на броя на инцидентите.
8. Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за подкрепа на екипа за справяне със създалата се ситуация и минимизиране на рисковете, както и предотвратяване на ескалиране на напрежението. Информация за доставчиците на социални услуги може да бъде получена от официалната електронна страница на ДАЗД /секция „Лицензиране“ – подменю „Регистри“ – „Регистър на издадените лицензи“, или на посочения в т. 3.4. телефон за връзка, както и от отделите за закрила на детето, за наличните социални услуги на територията на всяка община.

Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА


I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието
иотпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение
иподкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арт- терапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни консултанти)
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла; оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори, трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист, помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране, спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.
Забележка: Има и други социални услуги, които могат да се ползват от деца и семейства и за които, при необходимост, може да се получи допълнително информация от отделите „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ в съответния регион или от местната администрация.
1Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) се предоставят от общините и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица, които имат издаден лиценз от Държавна агенция за социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги за деца до 18 годишна възраст.

Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието
иотпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение
иподкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арт- терапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни консултанти)
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла; оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори, трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист, помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране, спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.
Забележка: Има и други социални услуги, които могат да се ползват от деца и семейства и за които, при необходимост, може да се получи допълнително информация от отделите „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ в съответния регион или от местната администрация.
1Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) се предоставят от общините и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица, които имат издаден лиценз от Държавна агенция за социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги за деца до 18 годишна възраст.

Държавна агенция за закрила на детето
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА
I: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието
иотпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение
иподкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арт- терапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни консултанти).
Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла; оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
II: ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори, трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните казуси и регион.
Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
III: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.
Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист, помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране, спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.
Забележка: Има и други социални услуги, които могат да се ползват от деца и семейства и за които, при необходимост, може да се получи допълнително информация от отделите „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ в съответния регион или от местната администрация.
1Социалните услуги за деца, които се предоставят в общността съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) се предоставят от общините и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица, които имат издаден лиценз от Държавна агенция за социално подпомагане, за предоставяне на социални услуги за деца до 18 годишна възраст.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СОФИЯ ОБЛАСТ

1. гр. Златица, ул. „Полковник Мадрикин“ №11 0728 / 98 202; 0889309965/ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания/ Лице за контакт: Мария Христова

2. гр. Етрополе, бул.“Руски“ №48 072/06 35 95 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Център за социална рехабилитация и интеграция/ Лице за контакт: Валентина Герчева

3. гр. Правец, ул. „Д. Стойчев“ №3 0887 33 75 11 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Център за социална рехабилитация и интеграция/ Лице за контакт: Евгени Димитров

4. гр. Ихтиман, ул. „Шипка“ №14 072/48 35 06 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Дневен център за деца/младежи с увреждания / Лице за контакт: Антоанета Балканджийска

5. гр. Своге, ул. „Иван Рилски“ №2 072/69 50 38 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите./ Център за обществена подкрепа/ Лице за контакт: Людмила Димитрова

6. гр. Долна Баня, ул. „Рилско шосе“ №6 07120/ 21 40; 0879090953 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите./ Център за обществена подкрепа/ Лице за контакт: Милена Мачканова

7. гр. Драгоман, ул. „Христо Ботев“ №19 071/728262; 0882 42 69 82 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Център за обществена подкрепа/ Лице за контакт: Илонка Костадинова

8. гр. Етрополе, ул. „Владимир Заимов“ №3 072/09 33 36 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Център за обществена подкрепа/Лице за контакт: Йоланта Недялкова

9. гр. Ихтиман, ул. „Полк. Дрангов“ №44 0889 39 31 32 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Център за обществена подкрепа/ Лице за контакт: Красимира Василева

10. гр. Костинброд, ул. „Ломско шосе“ №73 0889 50 00 15 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. /Център за обществена подкрепа / Лице за контакт: Анастасия Попова

11. гр. Пирдоп, ул. „Цар Освободител“ №97 0884 30 10 16 | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите./ Център за обществена подкрепа / Лице за контакт: Елена Пушкарова