• 0728 66271 | 0728 66181 | 0893615043
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 Целодневна организация на учебния процес – реалности и перспективи 

       На свое заседание Методическото обединение на началните учители направи обстоен анализ за ефективността на въведената практика за целодневна организация на учебния ден. Бяха обсъдени постижения, слабости и възможности за развитие на модела. 

Иновативната организация на целодневното обучение, която включва участие на различни специалисти за дейности по интереси в области музика, фолклорни и спортни танци, приложни изкуства, английски език, спорт, беше определена като много добра възможност за развитие на уменията, способностите и интересите на учениците.

  Като постижения в практиката на целодневното обучение беше изтъкнато още: поддържане на високо качество и ефективност на обучението; висока квалификация на педагогическите специалисти, които владеят съвременни подходи за управление на класа; добрият опит за приобщаващо образовaние.

 
  Обсъждането на възможности за развитие на модела за целодневно обучение, породи дискусии около няколко въпроса:ание, особено на деца със СОП – създадена е подкрепяща среда, осигурени са дидактически ресурси, занимания с логопед, психолог и кинезитерапевт; ефективна комуникация с родителите чрез платформата „ Клас Доджо“; богат график на класни тържества.  

1. Подобряване функционалната грамотност на учениците като базова предпоставка за по-нататъшното им личностно развитие.

2. Постигане на изборност за дейностите по интереси и по-малък брой участници в групите.

3. Надграждане на практиката за приобщаващо образование и постигане добавена стойност към проект „ И аз мога“.

4. Оптимизиране формите и сътрудничеството с родителската общност, местния бизнес и местната администрация.

5. Необходими ресурси : подобряване на условията за столово хранене, обособяване на допълнителни специализирани зали за дейности по интереси, създаване на материални условия за насърчаване на четенето,  разширяване възможностите за развитие на социални умения на учениците чрез подходящи извънкласни дейности и инициативи.

С въвеждането на новия училищен корпус в експлоатация голяма част от предложенията на учителите ще бъдат изпълнени, което ще гарантира отлични възможности за личностно развитие на учениците.   

************

Целодневна организация на учебния ден в 1.- 4. клас – модел за интегриране на обучение и общо развитие на учениците

в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица

                                                                                      

                                                                                               

           В рамките на целодневната организация на учебния ден са създадени възможности за откриване на силните страни на учениците чрез участие в различни дейности в областта на наука, изкуство и спорт. Това  се използва като мотивация за развитие на учениците и повишаване интереса им към учебна дейност. С оглед гарантиране усвояването на минимум от знания от всички ученици е целесъобразно да се подобри системата за обратна връзка и оценяване, да се засили консултативната дейност, включително и по време на самоподготовката. Провеждането на самоподготовка от квалифицирани преподаватели повлиява положително напредъка на учениците, включително благоприятства формирането на общи учебни умения. В рамките на целодневното обучение са въведени специализирави занимания за четене с разбиране, което води доповишаване на функционалната грамотност на учениците. За успешната реализация на целодневно обучение и постигане на максимален ефект за интелектуалното и общо развитие на учениците изключителна роля има квалифика цията на учителите и създаването на условия за интерактивна работа. Ето как госпожа В.Каменова, старши учител, обобщава новостите в работата на  учителите: „Нарасналите възможности на децата в наши дни поставят сериозно предизвикателство пред учителите, които трябва да осигурят солидна основа за учене през целия живот. Ефективността на учебно-познавателната дейност зависи най-вече от нейната организация  и от съвременната визуализация на учебното съдържание. В миналото се използваха предимно табла, илюстрации, схематични рисунки, таблици, четало и сметало. С навлизането на новите технологии инструментариуът, който ползват учителите, значително се усъвършенства, обогати и разнообрази.

Със самочувствие можем да кажем, че в нашето училище се използват най-новите и съвременни образователни продукти и са създадени условия за ефективната им употреба. Най-често и масово се ползват мултимедийни презентации. Докато в миналото се налагаше сами да си ги правим, сега вече има много споделени и качествено направени, което пести време. Наличието на проектори във всяка стая и осигурени лаптопи за всеки е голяма улеснение.

В начален етап всеки клас има лиценз за „Енвижън“ – един компютър – много мишки.

Активната позиция, в която са поставени учениците, елементът насъревнование, лесната и моментна обратна връзка, интересът на учениците правят „Енвижън“ предпочитан ресурс от голяма част от учителите. Друг съвременен продукт е „Джъмпидо“. Неговото приложение  виждаме преди всичко по време на самоподготовката. Чрез движение и най-съвременната технология / кинект улавя и трансформира  движение/ учениците упражняват знанията си по математика, като се забавляват и движат.Вече има и „ Джъмпидо круиз“, с който могат да се правят тестове по всички учебни предмети.  Новите роботизирани пчелички Bee Bot се използват в два класа и имат приложение по всички учебни предмети.  Друг интересен ресурс, който използваме от тази учебна година е „Клас Доджо“. Оказа се, че е изключително полезен. От една страна мотивира учениците да учат, да са дисциплинирани, а от друга страна се поддържа непрекъсната връзка с родителите.

В заключение мога да кажа, че всички нови учебно-дидактични продукти се ползват ефективно в нашето училище“.Създаването на подкрепяща среда за всички ученици - приоритет на училищния екип

посетете линка, за да научите повече тук

    Вече четвърта година учениците от  началните класове в СОУ „ Св. Паисий Хилендарски ” се обучават по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешкия ресурси” и е съфинансиран от Европейски социален фонд към ЕС. В  него са включени  9 групи за целодневно обучение - съответно  от I до IVклас, както и една смесена група от V до V I I клас. Този проект е в сила от 1 януари 2012 г. Първите ученици, обучавани по него в нашето училище вече са четвъртокласници. Учителите със самочувствие могат  да кажат, че вече  са натрупали опит за работа в целодневната организация. Те отчитат, че качeството на образователния процес наистина нараства. Факт за това са отличните постижения, които децата постигат на изходящите тестове в края на учебната година.

   Резултатите показват, че е налице интерес у учениците . Родителите също одобряват тази форма на обучение, тъй като децата напълно се подготвят в клас, без да бъдат допълнително натоварвани вкъщи. Семействата са доволни и от това, че контролът над децата им извън дома е целодневен. Учебният процес се разнообразява чрез използването на модерни технологии.От години в началните класове  в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица се прилагат софтуерните продукти Енвижън и Джъмпидо, с които ученето се превръща в игра.

През 2013/2014 учебна година предметите от задължителната подготовка са ситуирани до обяд. В следобедните часове с цел да се избегне натоварването на учениците се предлагат различни занимания по интереси, които се ръководят от квалифицирани преподаватели. Това са спортни танци, хореография, детска арт-академия. Чрез тях се  развиват  индивидуалните възможности на учениците и се откриват нови таланти. Възможностите за изява са много- изработване на табла, постери,  забавни и развиващи игри, подготовка на тържества по повод празници или  годишнини на бележити личности,участие в проекти.Не е забравена и развиващата роля на спорта.Включени са тренировки по детски хандбал и баскетбол.

    Новост в нашето училище е специалния час по кинезитерапия, чрез който ще се работи за моделирането на стройните и изправени фигури на децата и  се коригират гръбначните дефекти.

   Училището успешно реализира целодневно обучение , насочено към опознаване и развитие на детската индивидуалност.

   Дейностите  са особено актуални в контекста на актуалната образователна политика- училището да се осмисли като  територия на учениците и  да се превърне в място не само за учене, но и кътче скътало най-топли спомени от детството.

                               Стоянка Балова, Габриела Захариева, Гергана Тодорова – ст. учители

************************************ 

Целодневната организация на обучение в българското училище набира скорост, въпреки инерцията и предубежденията на част от обществото. Моделът за самоподготовка на учениците от края на миналия век  вече не работи. Друга е динамиката, нови са изискванията към уменията и ерудицията на този, който насочва и ръководи децата при усвояване на знанията.

Целодневната организация на учебния ден позволява   да се оптимизира образователният процес, като се отделя повече време за индивидуалното развитие на ученика. Тя намалява информационната претовареност на децата, защото ефективно съчетава в себе си различни режимни моменти – обучение, отдих, самоподготовка, занимания по интереси.  Дава им се възможност да добият навици за учене и да развият  умения за общуване.

 През тази учебна година целодневният режим в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ интегрира различни дейности в областта на изкуството и спорта. С особен интерес се посрещат заниманията по музика и хореография. По специална програма се работи за личностно формиране и гражданско образование. Предстои работа по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт България за начален етап, за което учителите ще бъдат специално обучени.

За ефективно и интересно организиране на целодневния режим от изключително значение е богатата материална база и уменията на учителите за интерактивна работа. В преподаването ефективно са интегрирани информационните технологии, което създава подходяща визуализация и влияе за трайно усвояване на знанията.

Всички учители от начален етап използват интерактивна дъска  и лицензиран софтуер „Енвижън“. В училището се въвежда и нова практика с използването на кинект, при което ученето е игра. 

През месец ноември, по повод Деня на християнското семейство пред учителите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски”  III „б” клас изнесе открит урок,  подготвен в часовете за занимания по интереси. Те показаха завидни умения по темата, отговаряха на различни въпроси, разказаха как общуват със семействата си и не спестиха нищо от отговорите, които родителите бяха дали в предоставения им лексикон.

В навечерието на новогодишните празници Златица заговори за своите деца  - за бъдещето си. Един голям концерт на учениците от СОУ „Св. Паисий Хилендарски”  показа на обществеността с какво се занимават децата в целодневната организация на обучение. Това, което малките певци и танцьори от първи, втори и трети клас са научили, беше демонстрирано на Коледния спектакъл, където получи всеобщо одобрение и възхищение.

Училището е институция, която обучава, а не отглежда малките ученици. В динамиката на съвременния живот целодневното обучение се явява добра възможност за опазване на физическото и психическо здраве на малките ученици. Съвременният млад човек трябва да е „в крак” с новото и да знае как то да му послужи в бъдеще.

                                                                                   

                                                                           Гергана Богданова

                                                учител на III”б” клас в СОУ „Св. Паисий Хилендарски”